GPT tuli, myös asiakaskokemuspalveluissa uuden ajan alku

 

17010698322970omke9ns-transformed

OPEN AI:n ChatGPT täräytti kerralla isojen kielimallien tekoälyteknologian kaikkien tietoisuuteen. Hype on valtava ja käyttöä kokeillaan eri tavoilla - syystäkin. Näiden isojen kielimallien myötä olemme selkeästi astuneet aikakauteen, jossa tekoäly muuttaa radikaalisti tapaamme käsitellä ja hyödyntää myös asiakaskokemustietoa. Nämä edistykselliset järjestelmät, jotka yhdistävät syvällisen kielen ymmärtämisen ja oppimiskyvyn, tarjoavat ennennäkemättömiä mahdollisuuksia yrityksille monessa suhteessa.

Tässä kirjoituksessa keskitytään näkökulmiin, jotka liittyvät asiakaskokemustiedon analysointiin ja hyödyntämiseen. Käyttämällä malleja analysoimaan asiakaspalautetta ja muita asiakastietolähteitä, yritykset voivat saada syvällisempää ymmärrystä asiakkaidensa tarpeista ja toiveista, mikä taas mahdollistaa räätälöidymmän ja henkilökohtaisemman lähestymistavan mm. asiakaspalveluun, myyntiin ja markkinointiin.

Keskeiset hyödyt ja osaamispääoman kasvattaminen

Hyödyntäessä isoja kielimalleja asiakaskokemustiedon analysoinnissa osaamispääoma kasvaa useilla tavoilla:

Syvällisempää asiakasymmärrystä: Isojen kielimallien avulla organisaatiot voivat käsitellä ja analysoida suuria määriä asiakaspalautetta tehokkaasti, mikä johtaa syvällisempään ymmärrykseen asiakkaiden tarpeista, toiveista ja käyttäytymisestä. Numeroita on analysoitu pitkään mutta laadullisemman asiakasinformaation tehokas ja monipuolinen hyödyntäminen on ollut aikaisemmin vaikeaa ja työlästä. Ketterästi käytettynä tieto auttaa organisaatioita kehittämään tuotteita, palveluita ja strategioita entistä tehokkaammin asiakasinformaatioon pohjautuen.

Parempaa päätöksentekoa: Tekoälyn avulla tehty analyysi voi paljastaa piilotettuja trendejä ja kaavoja, jotka eivät välttämättä ole ilmeisiä ihmisille. Tämä korostuu erityisesti avoimen datan osalta mitä on erityisesti laajassa mittakaavassa ollut vaikeaa analysoida nopeasti eri näkökulmista. Tämä auttaa tekemään päätöksiä kokonaisvaltaisemman tiedon pohjalta.

Osaamisen jakaminen ja innovaatioiden edistäminen: Kielimallien edistää osaamisen jakamista organisaatiossa. Kun eri tiimit ja yksiköt pääsevät käsiksi analysoituun ja helposti ymmärrettävässä muodossa olevaan tietoon, se edistää yhteistä ymmärrystä ja osaamisen leviämistä koko organisaatiossa. Saadut oivallukset voivat inspiroida uusia tuotteita, palveluita ja prosesseja. Organisaatio voi käyttää näitä tietoja innovaatioiden kehittämiseen, mikä puolestaan lisää kilpailukykyä ja vahvistaa markkina-asemaa. Voi olla esim. että aiemmin parhaiden työntekijöiden kommunikaatio- ja asiakkaiden käsittelytavat ovat jääneet pimentoon ja nyt tämä osaaminen saadaan paremmin näkyville ja koko tiimin & organisaation hyödynnettäväksi.

Henkilöstön koulutus ja kehitys & tietoisuus ja ymmärrys tekoälystä: Työntekijöiden osallistuminen ja koulutus tekoälyn ja kielimallien käytössä lisää heidän taitojaan ja osaamistaan. Tämä osaamisen kehittyminen on arvokasta, sillä se auttaa työntekijöitä sopeutumaan nopeasti muuttuvaan teknologiseen ympäristöön. Isojen kielimallien tarjoamaa teknologiaa pitää osata käyttää, jotta siitä saadaan kaikki hyödyt irti. Näiden teknologioiden käyttäminen voi myös hälventää pelkoja, joita asiaan saattaa liittyä.

Trendien tunnistaminen ja oppiminen: Tekoälypohjaiset työkalut voivat auttaa organisaatioita oppimaan ja mukautumaan nopeasti muuttuviin markkinoihin ja asiakastarpeisiin, esiin nousevia trendejä on helpompi tunnistaa. Esimerkiksi avoimista palautteista tai muusta laadullisesta asiakastiedosta voi ihmissilmällä olla vaikea havaita säännönmukaisuuksia tai trendien muutoksia. Ne ovat usein hienovaraisia ja hiljaisemmat signaalit saattavat jäädä huomiomatta. Tämä jatkuva oppiminen on keskeistä organisaation pitkän aikavälin menestykselle.

Yhteenvetona, isoja kielimalleja hyödyntämällä organisaatio voi paitsi parantaa asiakaskokemustiedon analysointia, myös lisätä merkittävästi sisäistä osaamispääomaa, mikä on arvokasta kilpailuedun ja innovaatioiden lähteenä. Tässä kirjoituksessa kuvattiin isojen kielimallien tuomia hyötyjä asiakaskokemustiedon analysoimisessa ja hyödyntämisessä sekä miten tämä vahvistaa organisaation osaamispääomaa. Lue myös mitä asioita kannattaa huomioida tietoturvasta, mallien tehokkaasta käyttämisestä sekä miten löydökset liitetään tehokkaasti osaksi organisaation toimintaa.

Mikäli haluat keskustella asiasta tarkemmin voit myös varata ajan asiantuntijamme kanssa

 

IMG_1258 Tommi on yksi WheelQn perustajista ja hänellä on yli 15 vuoden kokemus asiakaskokemuksen mittaamisesta, kehittämisestä ja johtamisesta eri rooleissa, mm. analyytikkona, konsulttina, sekä holististen asiakaskokemuksen kokonaisprosessien rakentajana ja käytäntöön viejänä. Tommi on koulutukseltaan psykologi ja hänellä on vahvaa osaamista tiedon keräämisen suunnittelusta, asiakasymmärryksen kasvattamisesta myös laadullisin menetelmin, tiedolla johtamisesta ja hyödyntämisestä sekä ihmisten motivoitumisesta. Tommi on parantumaton optimisti, joka uskoo positiiviseen elämänasenteeseen, jatkuvaan oppimiseen ja innostumisen voimaan.